Hantering av personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-post och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig i samband med grupper och träffar du anmäler dig till, för att delge dig information om verksamheten, samt för att registrera ditt deltagande till vårt studieförbund – Kulturens bildningsförbund.

Insamling av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter via föranmälan på vår webbplats; www.attention-stockholm.se. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse samt efter en intresseavvägning. Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Lagring

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är relevant för ändamålet.

Överföring av personuppgifter till tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ansvariga personer internt inom föreningen samt med Kulturens bildningsförbund. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Den registrerades rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Attention Stockholm (organisationsnummer: 802438-7394). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post eller telefon under våra telefontider som finns angivet på vår hemsida.

E-post: info@attention-stockholm.se
Telefon: 08-410 885 60
Hemsida: www.attention-stockholm.se

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00

Klagomål och tips för privatpersoner, hos Datainspektionen

X
X
X